นักวิชาการมุสลิม ไม่ค้าน”พุทธศาสนาประจำชาติ”ถ้าช่วยขจัดอบายมุข ลดปัญหาสังคม

ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี การเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรคณะสงฆ์ไทยที่­จะให้ “พุทธศาสนา”เป็นศาสนาประจำชาติ กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่า เชื่อว่าคนไทยมุสลิมส่วนใหญ่เห็นด้วย หากจะช่วยลดอบายมุข เช่น บ่อนการพนัน ยาเสพติด และสิ่งที่เป็นปัญหาสังคมให้หมดไป ไม่ใช่เพียงแค่การหวังจะได้รับงบประมาณมาก­ขึ้น หรือเป็นเพียงสัญญลักษณ์ แต่ต้องให้เป็นจริงในทางปฎิบัติที่จะทำให้­เป็นสังคมแห่งศาสนาอย่างแทัจริง อย่ากังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างคนมุ­สลิม กับ คนพุทธ ห่วงว่าจะเป็นปัญหาระหว่างคนพุทธด้วยกันมา­กกว่า เพราะใน พุทธศาสนา ในประเทศไทย ก็มีหลายกลุ่ม หลายนิกาย อย่างไรก็ตามจริง ๆ แล้ว พุทธศาสนาในประเทศไทย ก็เป็นศาสนาประจำชาติอยู่แล้วในทางปฎิบัติ ไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอีก แม้แต่ใน พม่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นพุทธ แต่ก็ไม่ได้กำหนดให้ พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ ดังนั้นเรื่องนี้ต้องคำนึงถึงความมั่นคงใน­หลายมิติ ไม่เพียงแต่ความมั่นคงด้านศาสนาเพียงอย่าง­เดียว

 

Source :- Jom Voice