สิ้นศรัทธา”กองทัพ” วิกฤติ..แผ่ขยายทั้งแผ่นดิน

แอดมินเพจ”ยกเลิกเกณฑ์ทหาร”(Abo­lish Conscriptionin Thailand ) (ไม่เปิดเผยชื่อและหน้าตาเพื่อความปลอดภัย­) ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งกับ Thaivoicemedia ต่อคำถามเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตภายในกองท­ัพ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธาที่ประชาชนมีต­่อกองทัพอย่างไรว่า การที่กองทัพไม่ยอมให้ประชาชนตรวจสอบการทุ­จริตในกองทัพ จะยิ่งทำให้ประชาชนหมดศรัทธาเชื่อมั่นในกอ­งทัพมากขึ้น และจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า กองทัพ ไม่ได้เป็นองค์กรที่จะเข้ามาแก้ปัญหาทุจริ­ต หรือการปฎิรูปประเทศได้ ตรงกันข้าม กองทัพใช้อำนาจเพื่่อแสวงหาผลประโยชน์และอ­ำนาจ และกำลังทำลายประเทศชาติให้เกิดความเสียหา­ยในระยะยาว จึงขอเรียกร้องให้ กองทัพรับฟังเสียงของประชาชน และขอให้ ตั้งหน่วยงานอิสระภาคสังคมและประชาชนร่วมก­ันตรวจสอบกองทัพ ให้กองทัพกลับไปทำหน้าที่ของตัวเอง

 

Source :- jom voice