Oh my God.! “อารยะ..แบบไทย” ใช้กฎหมายทำร้ายประชาชน

ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธุ์ ศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia

กรณีข้อเรียกร้องกดดันจากเวทีประชุมรัฐภาค­ี องค์การสหประชาชาติ รอบที่ 2 เพื่อทบทวนรายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิมนุษยชน ของ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ หรือ UPR ที่ นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ โดยที่มี 10 กว่าประเทศที่เรียกร้องให้ไทยยกเลิกการใช้ ม.44 และ ม.112 ยกเลิกการเรียกประชาชนเข้าค่ายปรับทัศนคติ และให้ยกเลิกการใช้ศาลทหารเพื่อไต่สวนความ­ผิดของพลเรือนว่า เป็นการรุมสกรัมไทยของนานาชาติ ขณะที่ ตัวแทนของรัฐบาลไทยก็ยังโกหกชาวโลกด้วยการ­อธิบายที่สวนทางกับความเป็นจริง เพราะนานาชาติที่ตั้งคำถาม ล้วนมีข้อมูลและติดตามปัญหาการละเมิดสิทธิ­มนุษยชน การทำร้ายพลเมือง โดยกฎหมาย ม.44 และ ม.112 อย่างละเอียดอยู่แล้ว และเชื่อว่าข้อห่วงใยกังวลของนานาชาติจากเ­วที UPR ไม่เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นในรัฐบาลไทย เพราะ เผด็จการทหารไทย ยังเชื่อมั่นว่า ไทยเป็นประเทศที่มีอารยะ มากกว่านานาชาติ โดยเฉพาะการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ต้อง­ใช้ ม.112 ไว้ปกป้อง หรือการอ้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งใช้อ้างเพื่อตัวเองอยู่ในอำนาจได้ต่อไ­ปเท่านั้นเอง และหากเป็นเช่นนี้ เชื่อว่า การทำประชามติวันที่ 7 สิงหาคมนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้น